OCCHA

Orange County Community Health Affiliation (OCCHA)

 

Quyên Góp Khẩu Trang Cho COVID-19 Ở đây

Khẩu Trang Miễn Phí COVID-19 Ở đây

Chúng Tôi Cần Bạn

Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu cung cấp mặt nạ miễn phí, vui lòng cho chúng tôi biết
Hoạt động

Hãy tham gia với chúng tôi để tạo sự khác biệt trong cộng đồng. Kiểm tra các sự kiện hiện tại.

Các hoạt động gần đây

"Free Cloth Face Masks For All" Campaign Updates

April 25, 2020

1/10
Please reload

Fountain Valley, CA 92708, USA